Λογιστικά

Η OWLnFOX αναλαμβάνει την τήρηση των βιβλίων της επιχείρησης σας (Β’ & Γ’ κατηγορίας) ή/και την επίβλεψη του λογιστηρίου σας. Διαθέτει έμπειρους λογιστές και φοροτεχνικούς Α’ τάξης και καλύπτει όλο το φάσμα των λογιστικών εργασιών για ιδιώτες, επαγγελματίες & επιχειρήσεις. Υποβολή όλων των τύπων δηλώσεων & σύνταξη ισολογισμών και όλων των ειδών οικονομικών καταστάσεων. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην συνέπεια και την συνεχή και άμεση ενημέρωση του πελάτη. Επιπλέον ο πελάτης έχει άμεσα και συνεχώς νομική και οικονομοτεχνική κάλυψη των λογιστικών του υποθέσεων.
 • Τήρηση Βιβλίων Β' & Γ' κατηγορίας
 • Οργάνωση - επίβλεψη & εποπτεία εσωτερικού λογιστηρίου
 • Ανάληψη Μηχανοργάνωσης Λογιστηρίου
 • Σύνταξη, υπογραφή και υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων
 • Τροποποιητικές Δηλώσεις
 • Σύνταξη Ισολογισμών
 • Αποστολή αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (ΑΠΔ)
 • Κατάρτιση Προϋπολογισμού & Οικονομικών Εκθέσεων.
 • Αναλυτικό reporting & monitoring όλων των οικονομικών και παραγωγικών μεγεθών.
 • Έναρξη / Κλείσιμο Εταιρείας
 • Μετατροπές , συγχωνεύσεις, απορροφήσεις, εξαγορές εταιρειών
 • Σύσταση Ημεδαπών & Αλλοδαπών Εταιρειών
 • Προσαρμογή στα νέα Λογιστικά πρότυπα
 • Προσαρμογή στα διεθνή λογιστικά πρότυπα (IAS & IFRS)
 • Τήρηση - ενημέρωση μητρώου παγίων
 • Ενδοκοινοτικές συναλλαγές
 • Μηνιαία δήλωση VIES ενδοκοινοτικών συναλλαγών αποστολής η λήψης αγαθών και υπηρεσιών
 • Διαρκής Νομική Υποστήριξη & Συμβουλευτική
 • Σύνταξη Καταστατικών
 • Σύνταξη πάσης φύσεως συμφωνητικών, μισθωτηρίων

Φοροτεχνικά

Οι δηλώσεις των ιδιωτών και των επιχειρήσεων αναλύονται φορολογικά προκειμένου να υπάρχει προ-υπολογισμός της φορολογικής επιβάρυνσης. Τα φορολογικά και άλλα βάρη (ΦΠΑ, ταμεία κλπ) και τα αποτελέσματα χρήσης προϋπολογίζονται και παρακολουθούνται ανά μήνα ώστε ο πελάτης να είναι ενημερωμένος και προετοιμασμένος ανά πάσα στιγμή και για το κλείσιμο της χρονιάς. Διαμορφώνεται στρατηγική αντιμετώπισης των αντικειμενικών κριτηρίων προκειμένου ο πελάτης να είναι καλυμμένος. Κάθε λογιστική & φορολογική λεπτομέρεια αναλύεται και επικουρείται και από νομικής άποψης όπως και από επιχειρηματικής. Σε κάθε στάδιο πέρα από τις φοροτεχνικές ενέργειες υπάρχει και η δυνατότητα άμεσης παρέμβασης και υποστήριξης από δικηγόρους και οικονομικούς αναλυτές, εξειδικευμένους ανά περίπτωση. Γίνεται προετοιμασία φορολογικού ελέγχου και υπάρχει άμεση & διαρκής λογιστική και νομική κάλυψη σε όλα τα στάδια του. Αναλαμβάνουμε την επιμέλεια και την υποστήριξη προσφυγών στα φορολογικά δικαστήρια.

 • Φοροτεχνική ανάλυση, σχεδιασμός & στρατηγική
 • Προετοιμασία φορολογικού έλεγχου
 • Εσωτερικός φορολογικός έλεγχος για διαπίστωση πιθανών προβλημάτων
 • Άμεση υποστήριξη σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους
 • Επιμέλεια και υποστήριξη προσφυγών σε φορολογικά δικαστήρια
 • Διαρκής Νομική Υποστήριξη & Συμβουλευτική

Εργατικά / Μισθοδοσία

Η OWLnFOX παρέχει πλήρη κάλυψη των αναγκών μισθοδοσίας της επιχείρησης σας. Αναλαμβάνουμε την τήρηση και την μηχανοργάνωση καθώς και τη διαχείριση προσλήψεων και αποχωρήσεων/απολύσεων. Επιπροσθέτως παρέχουμε νομική κάλυψη και συμβουλευτική σε όλα τα εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα. Υπάρχει και η δυνατότητα επιχειρηματικής ανάλυσης, δηλαδή αξιολόγηση του προσωπικού και της οργάνωσης, αναδιατύπωση περιγραφών θέσεων εργασίας και οργανογράμματος, θέσπιση διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου. Παρεμβαίνουμε και σε θέματα εργασιακών σχέσεων που προκύπτουν από μεταβιβάσεις, συγχωνεύσεις, διασπάσεις και παύσεις δραστηριότητας.
 • Υπολογισμός, τήρηση & μηχανοργάνωση μισθοδοσίας
 • Διαχείριση προσλήψεων, αποχωρήσεων και διακοπών συνεργασίας
 • Παρακολούθηση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΟΑΕΔ και κατάθεση δικαιολογητικών
 • Αξιολόγηση προσωπικού, αναδιατύπωση οργανογράμματος & διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου.
 • Συμβουλές σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα, αποζημιώσεις απολύσεων. (αυτό να μπει και στα νομικά)
 • Διαρκής Νομική Υποστήριξη & Συμβουλευτική

Υπηρεσίες Έδρας

Για τις περιπτώσεις ξένων ή εγχώριων εταιρειών & επαγγελματιών που θέλουν να ιδρύσουν μία εταιρεία ή ένα υποκατάστημα και δεν χρειάζονται φυσική έδρα, «φιλοξενούμε» την εταιρεία σας στα γραφεία μας. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται σημαντικά το κόστος (ενοίκια, έξοδα εγκατάστασης, έξοδα γραμματείας κ.λπ.). Δυνατότητα γραμματειακής υποστήριξης (εικονική προσωπική γραμματέας) και παροχής επαγγελματικής διεύθυνσης, τηλεφωνικής γραμμής & fax, αποδοχή και προώθηση αλληλογραφίας, υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Έναρξη Επιχείρησης

Η OWLnFOX αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες για το ξεκίνημα της επιχείρησης σας παρέχοντας παράλληλα οικονομοτεχνική & φορολογική μελέτη καθώς και νομική κάλυψη & συμβουλευτική.
 • Ανάληψη και διεκπεραίωση όλων των αιτήσεων και διαδικασιών για την έναρξη
 • Φορολογική Ανάλυση της νέας εταιρείας
 • Σύνταξη Καταστατικών & όλων των νομικών εγγράφων
 • Σύνταξη Εταιρικών Συμφωνητικών
 • Σύσταση Αλλοδαπών Εταιρειών
 • Εύρεση καταλληλότερου σημείου για έδρα
 • Κοστολόγηση Επένδυσης
 • Μελέτη για το βέλτιστο μέγεθος και τη βέλτιστη νομική μορφή
 • Ανάλυση Αγοράς & δυνητικής πελατείας
 • Ανάλυση κόστους λειτουργίας και παραγωγής
 • Παροχή έδρας για τη σύσταση της νέας εταιρείας
 • Διαρκής Νομική Υποστήριξη & Συμβουλευτική

Ρυθμίσεις Δανείων

Η OWLnFOX αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες και τις διαπραγματεύσεις προκειμένου να ρυθμίσει με τους καλύτερος δυνατούς όρους τις δανειακές σας υποχρεώσεις σε τράπεζες, leasing, πρόσωπα, εφορία και λοιπούς οργανισμούς. Παρέχεται νομική κάλυψη σε περίπτωση προσφυγής στα δικαστήρια ή/και ασφαλιστικών μέτρων

Διεκπεραιώσεις

Αναλαμβάνουμε όλες τις διεκπεραιώσεις με εφορίες, ταμεία, τράπεζες, δημόσιο και άλλους οργανισμούς.