Λογιστικά

Η OWLnFOX αναλαμβάνει την τήρηση των βιβλίων της επιχείρησης σας (Β’ & Γ’ κατηγορίας) ή/και την επίβλεψη του λογιστηρίου σας. Διαθέτει έμπειρους λογιστές και φοροτεχνικούς Α’ τάξης και καλύπτει όλο το φάσμα των λογιστικών εργασιών για ιδιώτες, επαγγελματίες & επιχειρήσεις. Υποβολή όλων των τύπων δηλώσεων & σύνταξη ισολογισμών και όλων των ειδών οικονομικών καταστάσεων. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην συνέπεια και την συνεχή και άμεση ενημέρωση του πελάτη. Επιπλέον ο πελάτης έχει άμεσα και συνεχώς νομική και οικονομοτεχνική κάλυψη των λογιστικών του υποθέσεων.
 • Τήρηση Βιβλίων Β' & Γ' κατηγορίας
 • Οργάνωση - επίβλεψη & εποπτεία εσωτερικού λογιστηρίου
 • Ανάληψη Μηχανοργάνωσης Λογιστηρίου
 • Σύνταξη, υπογραφή και υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων
 • Τροποποιητικές Δηλώσεις
 • Σύνταξη Ισολογισμών
 • Αποστολή αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (ΑΠΔ)
 • Κατάρτιση Προϋπολογισμού & Οικονομικών Εκθέσεων.
 • Αναλυτικό reporting & monitoring όλων των οικονομικών και παραγωγικών μεγεθών.
 • Έναρξη / Κλείσιμο Εταιρείας
 • Μετατροπές , συγχωνεύσεις, απορροφήσεις, εξαγορές εταιρειών
 • Σύσταση Ημεδαπών & Αλλοδαπών Εταιρειών
 • Προσαρμογή στα νέα Λογιστικά πρότυπα
 • Προσαρμογή στα διεθνή λογιστικά πρότυπα (IAS & IFRS)
 • Τήρηση - ενημέρωση μητρώου παγίων
 • Ενδοκοινοτικές συναλλαγές
 • Μηνιαία δήλωση VIES ενδοκοινοτικών συναλλαγών αποστολής η λήψης αγαθών και υπηρεσιών
 • Διαρκής Νομική Υποστήριξη & Συμβουλευτική
 • Σύνταξη Καταστατικών
 • Σύνταξη πάσης φύσεως συμφωνητικών, μισθωτηρίων