Φοροτεχνικά

Οι δηλώσεις των ιδιωτών και των επιχειρήσεων αναλύονται φορολογικά προκειμένου να υπάρχει προ-υπολογισμός της φορολογικής επιβάρυνσης. Τα φορολογικά και άλλα βάρη (ΦΠΑ, ταμεία κλπ) και τα αποτελέσματα χρήσης προϋπολογίζονται και παρακολουθούνται ανά μήνα ώστε ο πελάτης να είναι ενημερωμένος και προετοιμασμένος ανά πάσα στιγμή και για το κλείσιμο της χρονιάς. Διαμορφώνεται στρατηγική αντιμετώπισης των αντικειμενικών κριτηρίων προκειμένου ο πελάτης να είναι καλυμμένος. Κάθε λογιστική & φορολογική λεπτομέρεια αναλύεται και επικουρείται και από νομικής άποψης όπως και από επιχειρηματικής. Σε κάθε στάδιο πέρα από τις φοροτεχνικές ενέργειες υπάρχει και η δυνατότητα άμεσης παρέμβασης και υποστήριξης από δικηγόρους και οικονομικούς αναλυτές, εξειδικευμένους ανά περίπτωση. Γίνεται προετοιμασία φορολογικού ελέγχου και υπάρχει άμεση & διαρκής λογιστική και νομική κάλυψη σε όλα τα στάδια του. Αναλαμβάνουμε την επιμέλεια και την υποστήριξη προσφυγών στα φορολογικά δικαστήρια.

  • Φοροτεχνική ανάλυση, σχεδιασμός & στρατηγική
  • Προετοιμασία φορολογικού έλεγχου
  • Εσωτερικός φορολογικός έλεγχος για διαπίστωση πιθανών προβλημάτων
  • Άμεση υποστήριξη σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους
  • Επιμέλεια και υποστήριξη προσφυγών σε φορολογικά δικαστήρια
  • Διαρκής Νομική Υποστήριξη & Συμβουλευτική