Επιδοτήσεις

Η OWLnFOX αναλαμβάνει την διερεύνηση για το κατάλληλο τύπου επιδοτούμενου προγράμματος (ΕΣΠΑ, ΤΕΠΥΧ, ΟΑΕΔ, HORIZON, JEREMIE, COSME, Κοινοτικά Προγράμματα κ.λπ.) στο οποίο έχετε την δυνατότητα να ενταχθείτε. Προετοιμάζουμε και καταθέτουμε το επιχειρηματικό πλάνο και τον φάκελο με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, διεκπεραιώνοντας όλες τις διαδικασίες. Ενεργούμε σε όλα τα στάδια από την έγκριση και την εκταμίευση ως τον έλεγχο. Γίνεται προβαθμολόγηση του έργου και η κύρια αμοιβή καταβάλλεται μετά την έγκριση και την εκταμίευση.

Επιχειρηματική Ανάκαμψη / Αναδιάρθρωση

Η κάθε πτυχή λειτουργίας της επιχείρησης εξετάζεται αναλυτικά από λογιστική, φοροτεχνική, οικονομική και νομική πλευρά. Βασικό χαρακτηριστικό των πλάνων που εκπονούνται είναι το μικρό κόστος, η πρακτικότητα τους, η άμεση εφαρμογή τους, η μικρή χρονική διάρκεια τους και κυρίως τα γρήγορα αποτελέσματα (quick wins) και μπορούν να εφαρμοστούν σε όλα τα μεγέθη εταιρειών, από τους επαγγελματίες και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις ως τις μικρομεσαίες και τις μεγάλες.
 • Διαγνωστικός έλεγχος για τα κύρια προβλήματα της εταιρείας.
 • Εξάλειψη φύρας σε ταμείο, αποθήκη παραγωγή.
 • Μείωση Κόστους σε κάθε μεταβλητή της εταιρείας.
 • Επαναδιαπραγμάτευση Δανειακών Συμβάσεων.
 • Ανάλυση κύριας πελατείας στόχου.
 • Ανάλυση & Σχεδιασμός προιόντος / παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Ανάλυση κόστους λειτουργίας & παραγωγής.
 • Έλεγχος και επαναδιατύπωση οργανογράμματος και αρμοδιοτήτων κάθε θέσης εργασίας.
 • Έλεγχος και επαναδιατύπωση διαδικασιών & κανονισμού Εσωτερικού Ελέγχου.
 • Εξεύρεση & Ανάπτυξη Συνεργειών με άλλες επιχειρήσεις.
 • Ανάπτυξη Δικτύου Πωλήσεων.
 • Εκπαίδευση Πωλητών.
 • Ανάληψη Εταιρικής Επικοινωνίας.
 • Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προωθητικών Ενεργειών & Διαφημιστικής Καμπάνιας
 • Re-branding

Υποστήριξη Επιχείρησης & Επαγγελματία

Η OWLnFOX στέκεται αρωγός σε κάθε βήμα μιας εταιρείας ως εξωτερικός συνεργάτης, παρέχοντας ευρύ φάσμα οικονομικών, λογιστικών και νομικών υπηρεσιών.
 • Ανάλυση κόστους λειτουργίας και παραγωγής
 • Στατιστική Ανάλυση της εμπορικής δραστηριότητας
 • Κατάρτιση Προϋπολογισμού & Οικονομικών Εκθέσεων
 • Project Planning & Management (Σχεδιασμός & Επιθεώρηση Επιχειρηματικών Έργων)
 • Έλεγχος μηχανοργάνωσης
 • Ανάλυση και Εύρεση αγοράς για εξαγωγές
 • Υποστήριξη Εξαγωγών (Ασφάλιση, Πιστοποιήσεις, Δικαιολογητικά)
 • Διαχείριση Διαθεσίμων
 • Διαρκής Νομική Υποστήριξη & Συμβουλευτική απο τους συνεργαζόμενους με την OWLnFOX δικηγόρους
 • Αστικές / Εμπορικές Διενέξεις & Διεκδικήσεις
 • Ασφαλιστικές Διεκδικήσεις
 • Σύνταξη Καταστατικών
 • Σύνταξη Εταιρικών Συμφωνητικών

Έναρξη Επιχειρήσεων

Αναλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες λογιστικές, φορολογικές και νομικές διαδικασίες προκειμένου για την έναρξη της επιχείρησης σας και είναι δυνατή εμπορική διερεύνηση της αγοράς και οικονομική μελέτη βιωσιμότητας.
 • Κοστολόγηση Επένδυσης
 • Μελέτη για το βέλτιστο μέγεθος και τη βέλτιστη νομική μορφή
 • Εύρεση καταλληλότερου σημείου για έδρα
 • Ανάλυση Αγοράς & δυνητικής πελατείας
 • Ανάλυση κόστους λειτουργίας και παραγωγής
 • Φορολογική Ανάλυση της νέας εταιρείας
 • Σύνταξη Καταστατικών & όλων των νομικών εγγράφων
 • Σύνταξη Εταιρικών Συμφωνητικών
 • Σύσταση Ημεδαπών & Αλλοδαπών Εταιρειών
 • Παροχή έδρας για τη σύσταση της νέας εταιρείας
 • Δυνατότητα γραμματειακής υποστήριξης όταν οι ανάγκες το απαιτούν. Δυνατότητα παροχής επαγγελματικής διεύθυνσης, τηλεφωνικής γραμμής, αποδοχή και προώθηση αλληλογραφίας, υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Διαρκής Νομική Υποστήριξη & Συμβουλευτική
 • Κατασκευή Ιστοσελίδας
 • Διαμόρφωση Διαφημιστικού Υλικού

Business Plan / Αποτίμηση Εταιριών

Μελέτες αποτίμησης και βιωσιμότητας για περιπτώσεις εξαγορών και μεταβιβάσεων.

Προώθηση Πωλήσεων / Εξαγωγές

Παρεμβαίνουμε σε θέματα πωλήσεων με την εκπόνηση πλάνων προώθησης κι επίτευξης πώλησης.
 • Ανάλυση Αγοράς & δυνητικής πελατείας στόχου.
 • Ανάληψη Εταιρικής Επικοινωνίας.
 • Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προωθητικών Ενεργειών & Διαφημιστικής Καμπάνιας
 • Ανάπτυξη Δικτύου Πωλήσεων
 • Εκπαίδευση Πωλητών
 • Εξεύρεση & Ανάπτυξη Συνεργειών με άλλες επιχειρήσεις
 • Ανάλυση και Εύρεση αγοράς για εξαγωγές
 • Υποστήριξη Εξαγωγών (Ασφάλιση, Πιστοποιήσεις, Δικαιολογητικά)

Νομική Υποστήριξη

Οι συνεργαζόμενοι με την OWLnFOX δικηγόροι αναλαμβάνουν την πλήρη νομική υποστήριξη της εταιρείας σας. Δύναται να παρέμβουν σε όλες τις περιπτώσεις εμπορικών πράξεων και θεμάτων Εμπορικού Δικαίου (Ιδιοκτησία, Αξιόγραφα, Ασφαλιστικό Δίκαιο, Πτωχευτικό Δίκαιο). Αναλαμβάνουν την πλήρη κάλυψη και εκπροσώπηση σε περιπτώσεις εμπορικών αντιδικιών. Η ανάμειξη του δικηγόρου «προληπτικά» στις συναλλαγές είναι οπωσδήποτε πιο αποτελεσματική από την ανάμειξη του μετά την εμφάνιση διαφωνιών ή/και άλλων προβλημάτων. Με τον τρόπο αυτό περιορίζονται οι πιθανότητες να καταλήξει η συναλλαγή σε ζημιά και κατ’ επέκταση σε αντιδικία.

Σημαντικό πλεονέκτημα της εταιρείας μας είναι ότι λόγω της συνύπαρξης οικονομικού και λογιστικού τμήματος μπορεί να μπει στην θέση του εμπόρου/επιχειρηματία και να προασπίζει εκτός από το στενά «νομικό» συμφέρον του εντολέα της, το εμπορικό του συμφέρον.

Ρυθμίσεις Χρεών Επιχειρήσεων

Η OWLnFOX αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες και τις διαπραγματεύσεις προκειμένου να ρυθμίσει με τους καλύτερος δυνατούς όρους τις δανειακές σας υποχρεώσεις σε τράπεζες, leasing, πρόσωπα, εφορία και λοιπούς οργανισμούς. Παρέχεται νομική κάλυψη σε περίπτωση προσφυγής στα δικαστήρια ή/και ασφαλιστικών μέτρων μέσω των συνεργαζόμενων δικηγόρων.