Μικροέμποροι & Ελεύθεροι Επαγγελματίες – Δυνατότητες ένταξης στο Νόμο 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη)

Ο νόμος 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη) με την τελευταία τροποποίηση του η οποία θα έχει ισχύ ως τα τέλη του 2018, γίνεται πιο αυστηρός αλλά επιτρέπει πλέον την ένταξη των μικροεμπόρων καθώς και την ένταξη οφειλών προς το δημόσιο, την εφορία, τον ΟΑΕΕ, τους ΟΤΑ κλπ.

ΜΙΚΡΟΕΜΠΟΡΟΙ – ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ο χαρακτηρισμός ενός επαγγελματία ως μικροεμπόρου υπόκειται στην κρίση του δικαστηρίου. Τα βασικά κριτήρια είναι ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης, το αν διαθέτει προσωπικό (βασικό), το αν ενοικιάζει το χώρο επαγγελματικής δραστηριότητας κ.α.. Σε γενικές γραμμές το κριτήριο είναι αν το εισόδημα του προέρχεται από την προσωπική του εργασία ή αν προβαίνει σε εμπορικές πράξεις που ενέχουν ρίσκο. Στην πρακτική του εφαρμογή οι αποφάσεις των δικαστηρίων έχουν δικαιώσει δανειολήπτες που ασκούσαν δραστηριότητες όπως μικροπωλητής, ασφαλιστής, ιδιοκτήτης καταστήματος ψιλικών, έμποροι ρούχων, ιδιοκτήτες περιπτέρων, ιατροί και άλλοι.

Ακόμα και αν ενταχθούν στον νόμο, μπορούν να συνεχίσουν να ασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Εφόσον όμως έχουν κάνει διακοπή τότε η ένταξη είναι σαφώς πιο εύκολη, ενώ σε αυτή τη περίπτωση δύναται να ενταχθούν και οφειλές που αφορούν ΦΠΑ

Σε ότι αφορά τον ΟΑΕΕ η ρύθμιση δεν επιφέρει ευνοϊκά αποτελέσματα ως προς την συνταξιοδότηση του οφειλέτη. Για παράδειγμα οφειλέτης με οφειλές 35.000 στον ΟΑΕΕ που τις εντάσσει στο νόμο Κατσέλη, πάλι θα πρέπει να πέσει κάτω από το όριο των 20.000 (οφειλές προς ΟΑΕΕ) προκειμένου να αιτηθεί σύνταξη καθώς οι οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία ρυθμίζονται αλλά δεν διαγράφονται.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

                ΒΗΜΑ 1Ο : Κατάθεση αίτησης ένταξης. Με την κατάθεση αίτησης παύουν οποιαδήποτε καταδιωκτικά μέτρα και ενοχλήσεις από την πλευρά του οφειλέτη. Με την κατάθεση ορίζονται οι ημερομηνίες της προσωρινής (προδικαστικός συμβιβασμός) και της οριστικής εκδίκασης (πλέον, η προσωρινή είναι περίπου 3-6 μήνες μετά την κατάθεση της αίτησης και η οριστική περίπου ένα με δύο χρόνια μετά την κατάθεση της αίτησης). Σε αυτό το διάστημα και μέχρι την ημερομηνία συζήτησης του προδικαστικού συμβιβασμού ο οφειλέτης υποχρεούται να πληρώνει το 10% της ενήμερης δόσης κάθε οφειλής που έχει.

ΒΗΜΑ 2Ο : Στάδιο Προδικαστικού Συμβιβασμού (Προσωρινή). Στο στάδιο του προδικαστικού συμβιβασμού ο οφειλέτης και οι πιστωτές προσπαθούν να καταλήξουν σε μια κοινή συμφωνία. Καθώς αυτό στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι αδύνατον, ο Ειρηνοδίκης εκδίδει προσωρινή απόφαση στην οποία ορίζει το ύψος της δόσης που θα πληρώνει ο οφειλέτης μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

ΒΗΜΑ 3Ο : Κύρια Εκδίκαση της Αίτησης. Σε αυτήν το δικαστήριο αποφασίζει το αν ο οφειλέτης θα ενταχθεί στις διατάξεις του Νόμου Κατσέλη και το ύψος της δόσης που πρέπει να πληρώνει. Αν η αίτηση απορριφθεί τότε ο οφειλέτης δεν μπορεί να υποβάλλει νέα αίτηση αν δεν περάσει ένα έτος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Η δικαστική ρύθμιση (δηλαδή η απόφαση ένταξης στο νόμο) έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

1) Για 3 έτη καταβολή δόσης που συνίσταται στο διαθέσιμο εισόδημα του οφειλέτη, αφού αφαιρεθεί το  ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των ευλόγων δαπανών διαβίωσης του ίδιου και των προστατευόμενων μελών,

2) Για 18-35 χρόνια με έντοκες δόσεις, καταβολή ποσού  ίσου τουλάχιστον με το 75% της εμπορικής αξίας του ακινήτου (ανεξαρτήτως εισοδηματικής δυνατότητας),

3) Ρευστοποίηση λοιπών ακινήτων στοιχείων, όπως με την προηγούμενη νομοθεσία, εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος που ορίζει το δικαστήριο.

Σε περίπτωση που ο οφειλέτης αποβιώσει κι εφόσον έχουν παρέλθει τρία έτη από την ένταξη του στο Νόμο τότε οι κληρονόμοι συνεχίζουν τις πληρωμές βάση της απόφασης του Νόμου Κατσέλη ως το τέλος της περιόδου αποπληρωμής και την ελευθέρωση του ακινήτου.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ

- Τα εισοδήματα του οφειλέτη την περίοδο που έλαβε τα δάνεια επαρκούσαν για να εξυπηρετούνται οι δανειακές του υποχρεώσεις. Κατόπιν λόγω μείωσης του εισοδήματος του και αύξησης του κόστους  ζωής περιήλθε σε πραγματική αδυναμία πληρωμών.

- Η αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας του να μην υπερβαίνει τα 160.000 ευρώ (για έγγαμο χωρίς παιδιά).

- Τα εισοδήματα του να είναι κοντά στο εύλογο έξοδο διαβίωσης ανάλογα τον τύπο νοικοκυριού (1.169 ευρώ για ένα ζευγάρι χωρίς ανήλικα παιδιά)

- Να θεωρείται συνεργάσιμος δανειολήπτης (δηλαδή να δίνει στις τράπεζες τα στοιχεία που του ζητάνε πχ Ε1, Ε9 κλπ)

- Χαρακτηριστικά του οφειλέτη (ή των άμεσων συγγενών του) όπως θέματα υγείας, εργασιακά προβλήματα, οικογενειακά προβλήματα κ.λπ. επηρεάζουν τις πιθανότητες ένταξης στο νόμο Κατσέλη.

Στην OWLnFOX και σε συνεργασία με έμπειρους δικηγόρους γίνεται πλήρης & εξαντλητική ανάλυση των δυνατοτήτων ένταξης στο νόμο. Καλύπτονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες και η νομική εκπροσώπηση σε όλα τα στάδια μέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Το κόστος περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες χωρίς να προκύπτουν επιπλέον χρεώσεις για τον πελάτη κατά την πορεία της υπόθεσης του. Η OWLnFOX έχει μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση καθώς οι δικηγόροι της έχουν φέρει εις πέρας με επιτυχία δεκάδες υποθέσεις.

Σε περίπτωση που η ένταξη σας στο νόμο Κατσέλη δεν είναι δυνατή, η OWLnFOX μπορεί να αναλάβει όλες τις διαδικασίες και τις διαπραγματεύσεις προκειμένου να ρυθμίσει με τους καλύτερος δυνατούς όρους τις δανειακές σας υποχρεώσεις σε τράπεζες, leasing, πρόσωπα, εφορία, ΙΚΑ, ΤΕΒΕ και λοιπούς οργανισμούς. Προτείνουμε και υλοποιούμε λύσεις ρεαλιστικές, εφικτές αλλά και ευέλικτες. Αξιοποιούμε όλες τις νομικές δυνατότητες (Κώδικα Δεοντολογίας, Πτωχευτικό Δίκαιο κ.α.)