Νομική Υποστήριξη

Η OWLnFOX δεν παρέχει νομικές υπηρεσίες και δεν είναι δικηγορική εταιρεία.

Έχει όμως σταθερή, συνεχή και πολυετή συνεργασία με δικηγόρους, με τους οποίους αναλύει και αντιμετωπίζει τις υποθέσεις που ανακύπτουν. Είναι γεγονός ότι πολλά θέματα απαιτούν κατά περίπτωση συνδυασμό γνώσεων και ενεργειών που άπτονται των ειδικοτήτων του λογιστή, του οικονομολόγου και του δικηγόρου.

- Εμπορικές Διενέξεις 

- Αστικές Αγωγές

- Φορολογικά Δικαστήρια

- Ρυθμίσεις Οφειλών (Νόμος Κατσέλη, Εξωδικαστικός Μηχανισμός, Πτώχευση, Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο)

- Συμφωνητικά, Καταστατικά

Το να υπάρχει σταθερή και άμεση συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών που εμπλέκονται, προσφέρει στον πελάτη ολοκληρωμένη ανάλυση κι αποτελεσματική αντιμετώπιση της υπόθεσης του, σε χαμηλότερο κόστος.

Ελβετικό Φράγκο

Αφορά οικογένειες που πήραν δάνειο σε ελβετικό φράγκο θεωρώντας ότι υπόγραψαν δάνειο ενώ στην πραγματικότητα επένδυαν σε επενδυτικό προϊόν με υψηλό ρίσκο & κίνδυνο. Η επιβάρυνση αυτή τη στιγμή λόγω της ισοτιμίας κυμαίνεται από 30% ως 60%. Για παράδειγμα ένα δάνειο αρχικής αξίας 200 χιλ ευρώ μπορεί να έχει επιβαρυνθεί ως και 80χιλιάδες ευρώ. Υπάρχουν ήδη υποθέσεις που έχουν καταλήξει θετικά προς όφελος του δανειολήπτη ενώ δεν προβλέπεται κάποια νομοθετική ρύθμιση με αναδρομική ισχύ. Στις αποφάσεις το δικαστήριο έκρινε άκυρο και καταχρηστικό το όρο αποπληρωμής του δανείου με βάση την ισοτιμία την ημερομηνία καταβολής της δόσης.

Το μεγάλο όφελος για τον πελάτη είναι ότι η αποπληρωμή θα γίνει με βάση την ισοτιμία που ίσχυε τη στιγμή εκταμίευσης του δανείου ενώ συνυπολογίζονται και οι δόσεις που ήδη έχουν καταβληθεί και αφαιρούνται από το κεφάλαιο τα ποσά που έχουν δοθεί εξαιτίας της ισοτιμίας. Οι ενέργειες είναι αγωγή & ασφαλιστικά μέτρα (ασφαλιστικά γίνονται στην περίπτωση που ο δανειολήπτης δεν επιθυμεί να καταβάλλει πλέον δόσεις μέχρι την απόφαση του δικαστηρίου). Η OWLnFOX συνεργάζεται με έμπειρους και εξειδικευμένους δικηγόρους που έχουν αναλάβει υποθέσεις «ελβετικού» και προσφέρει ανταγωνιστικές τιμές.

Νόμος 3869 (Νόμος Κατσέλη)

Αφορά οικογένειες που αδυνατούν να καλύψουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις. Γίνεται πλήρη & εξαντλητική ανάλυση των δυνατοτήτων ένταξης στο νόμο. Καλύπτονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες και η νομική εκπροσώπηση σε όλα τα στάδια μέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η OWLnFOX έχει μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση καθώς οι συνεργαζόμενοι δικηγόροι της έχουν φέρει εις πέρας με επιτυχία δεκάδες υποθέσεις. Ο νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά εξασφαλίζει την πρώτη κατοικία ανά νοικοκυριό και καθορίζει το ύψος της μηνιαίας δόσης (η οποία αντιστοιχεί το περισσότερο στο 1/5 της αρχικής δόσης) με κύριο και βασικό κριτήριο την οικονομική δυνατότητα αλλά και άλλα κριτήρια όπως θέματα οικογενειακά, υγείας κ.λπ.

Επιπλέον μετά το τέλος της διαδικασίας, το υπόλοιπο του χρέους διαγράφεται και αποσύρεται η προσημείωση από το ακίνητο αν πρόκειται για στεγαστικό δάνειο. Σε περίπτωση που το δάνειο είναι καταναλωτικό η διαδικασία κρατάει μόνο 4 χρόνια (δηλ ο οφειλέτης πληρώνει τη δόση που αποφασίζει ο ειρηνοδίκης για 4 χρόνια και κατόπιν το υπόλοιπο του μέρους διαγράφεται.)

Ασφαλιστικές Διεκδικήσεις

H συνεργαζόμενοι με την OWLnFOX δικηγόροι, αναλαμβάνουν περιπτώσεις ασφαλιστικών διεκδικήσεων από ασφαλιστικές εταιρείες, όπως π.χ. όταν ο πελάτης δεν λαμβάνει αποζημίωση ή όταν το ύψος της αποζημίωσης είναι μικρότερο από το διεκδικούμενο. Αφορά όλες τις περιπτώσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων (ζωής, αυτοκινήτων, αστικής ευθύνης, ευθύνης διευθυντού, πυρός, ασφαλίσεων εξαγωγών, ακύρωσης εκδηλώσεων κ.λπ.)

Αστικό Δίκαιο / Διενέξεις

Οι συνεργαζόμενοι με την OWLnFOX δικηγόροι καλύπτουν όλες τις πτυχές του αστικού δικαίου και τις διενέξεις μεταξύ προσώπων.
  • Ενοχικό δίκαιο, δηλαδή τις έννομες σχέσεις με βάση τις οποίες ένα πρόσωπο οφείλει μια παροχή σε ένα άλλο, δικαιώματα και υποχρεώσεις οφειλέτη και δανειστή μιας παροχής, επιμέρους συμβάσεις και αδικοπραξίες
  • Εμπράγματο δίκαιο (όπως κυριότητα, νομή, επικαρπία, δουλείες, ενέχυρο, υποθήκη κ.λπ.),
  • Οικογενειακό δίκαιο
  • Κληρονομικό δίκαιο

Εμπορικό Δίκαιο / Διενέξεις

Η συνεργαζόμενοι με την OWLnFOX δικηγόροι δύναται να παρέμβουν σε όλες τις περιπτώσεις εμπορικών πράξεων και θεμάτων Εμπορικού Δικαίου (Ιδιοκτησία, Αξιόγραφα, Ασφαλιστικό Δίκαιο, Πτωχευτικό Δίκαιο). Αναλαμβάνουμε την πλήρη κάλυψη και εκπροσώπηση σε περιπτώσεις εμπορικών αντιδικιών.

Η ανάμειξη του δικηγόρου «προληπτικά» στις συναλλαγές είναι οπωσδήποτε πιο αποτελεσματική από την ανάμειξη του μετά την εμφάνιση διαφωνιών ή/και άλλων προβλημάτων. Με τον τρόπο αυτό περιορίζονται οι πιθανότητες να καταλήξει η συναλλαγή σε ζημιά και κατ’ επέκταση σε αντιδικία.

Σημαντικό πλεονέκτημα της εταιρείας μας είναι ότι λόγω της συνύπαρξης οικονομικού και λογιστικού τμήματος μπορεί να μπει στην θέση του εμπόρου/επιχειρηματία και να προασπίζει εκτός από το στενά «νομικό» συμφέρον του εντολέα της, το εμπορικό του συμφέρον.

Ανάκτηση Οφειλών

Οι συνεργαζόμενοι με την OWLnFOX δικηγόροι αναλαμβάνουν την διεκδίκηση οφειλών από εταιρείες, πρόσωπα και οργανισμούς.

Νομική Διαμεσολάβηση

Η OWLnFOX συνεργάζεται με δικηγόρους - πιστοποιημένους διαμεσολαβητές, που έχουν την δυνατότητα να επιλύουν και να διευθετούν πάσης φύσεως διαφορές (αστικές, εμπορικές κ.λπ.) εξωδικαστικά, μειώνοντας σημαντικά έτσι το κόστος επίλυσης της διαφοράς (σε σχέση με το αν πήγαινε η υπόθεση στα δικαστήρια)

Συμφωνητικά

Οι συνεργαζόμενοι με την OWLnFOX δικηγόροι αναλαμβάνουν την σύνταξη & επικύρωση όλων των ειδών συμφωνητικών, προσυμφώνων, συμβάσεων, μισθωτηρίων κ.λπ.