Εμπορικό Δίκαιο / Διενέξεις

Η συνεργαζόμενοι με την OWLnFOX δικηγόροι δύναται να παρέμβουν σε όλες τις περιπτώσεις εμπορικών πράξεων και θεμάτων Εμπορικού Δικαίου (Ιδιοκτησία, Αξιόγραφα, Ασφαλιστικό Δίκαιο, Πτωχευτικό Δίκαιο). Αναλαμβάνουμε την πλήρη κάλυψη και εκπροσώπηση σε περιπτώσεις εμπορικών αντιδικιών.

Η ανάμειξη του δικηγόρου «προληπτικά» στις συναλλαγές είναι οπωσδήποτε πιο αποτελεσματική από την ανάμειξη του μετά την εμφάνιση διαφωνιών ή/και άλλων προβλημάτων. Με τον τρόπο αυτό περιορίζονται οι πιθανότητες να καταλήξει η συναλλαγή σε ζημιά και κατ’ επέκταση σε αντιδικία.

Σημαντικό πλεονέκτημα της εταιρείας μας είναι ότι λόγω της συνύπαρξης οικονομικού και λογιστικού τμήματος μπορεί να μπει στην θέση του εμπόρου/επιχειρηματία και να προασπίζει εκτός από το στενά «νομικό» συμφέρον του εντολέα της, το εμπορικό του συμφέρον.