Νόμος Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών (Κατσέλη) / Ανάλυση & Ερμηνεία

ΝΟΜΟΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ (ΚΑΤΣΕΛΗ)
Ν. 3869/10 - 4161/13

Αφορά οικογένειες που αδυνατούν να καλύψουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις. Στην OWLnFOX κάνουμε πλήρη & εξαντλητική ανάλυση των δυνατοτήτων ένταξης στο νόμο. Καλύπτονται όλες οι αναγκαίες ενέργειες και η νομική εκπροσώπηση σε όλα τα στάδια μέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας (κατάθεση δικογράφου , παραλαβή ημερομηνιών δικασίμου , Ά δικαστήριο) με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος. Η OWLnFOX έχει μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση καθώς οι δικηγόροι της έχουν φέρει εις πέρας με επιτυχία δεκάδες υποθέσεις.

Ο νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά εξασφαλίζει την πρώτη κατοικία ανά πρόσωπο και καθορίζει το ύψος της μηνιαίας δόσης με κύριο και βασικό κριτήριο την οικονομική δυνατότητα αλλά και άλλα κριτήρια όπως θέματα οικογενειακά, υγείας κ.λπ. Το συνολικό ποσό πληρωμής που θα πληρώσει το νοικοκυριό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% της αντικειμενικής αξίας της πρώτης κατοικίας. Συνεπώς μετά το τέλος της διαδικασίας, το υπόλοιπο του χρέους διαγράφεται και αποσύρεται η προσημείωση από το ακίνητο αν πρόκειται για στεγαστικό δάνειο. Σε περίπτωση που το δάνειο είναι καταναλωτικό η διαδικασία κρατάει μόνο 3 έως 5 χρόνια (δηλ ο οφειλέτης πληρώνει τη δόση που αποφασίζει ο ειρηνοδίκης για 3 έως 5 χρόνια και κατόπιν το υπόλοιπο του μέρους διαγράφεται.

Πιο αναλυτικά ο νόμος 3869 (η αλλιώς νόμος Κατσέλη ή νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά) εφαρμόζεται από τον Ιούλιο του 2010. Ο νόμος προστατεύει την πρώτη κατοικία του οφειλέτη και ρυθμίζει τις τραπεζικές ή άλλες οφειλές (δεν καλύπτει όμως χρέη προς το δημόσιο ή χρέη από αδικοπραξίες)

Βάσει του Νόμου 3869/10 μπορούμε να εξασφαλίσουμε χαμηλότερη δόση και διαγραφή μέρους του χρέους για όλες τις τραπεζικές οφειλές, πιστωτικές κάρτες και καταναλωτικά δάνεια, στεγαστικά δάνεια ή άλλου τύπου δάνεια που έχουν προσημείωση σε ακίνητο. Προβλέπεται μείωση του επιτοκίου που φτάνει ως και μηδενικό επιτόκιο, δηλαδή τις εντελώς άτοκες δόσεις.

Ανάλογα με την εισοδηματική κατάσταση του πελάτη και τα περιουσιακά του στοιχεία, η διαγραφή μέρους του χρέους κυμαίνεται από 15% μέχρι και 80%!, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 παρ. 2 του νόμου. Διαγραφή χρεών γίνεται και σε περίπτωση που υπάρχει μόνο πρώτη κατοικία και το ποσό των τραπεζικών οφειλών ξεπερνάει το 85% της αξίας του ακινήτου (άρθρο 9 παρ. 2). Επίσης βάσει του άρθρου 8 παρ. 5 προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από όλα τα τραπεζικά χρέη του δανειολήπτη, όταν συντρέχουν μακροχρόνια προβλήματα υγείας ή μακροχρόνια ανεργία ή άλλα προβλήματα.

Η διαδικασία υπαγωγής στο νόμο ξεκινάει με μία αίτηση στις τράπεζες για να δώσουν αναλυτική κατάσταση των οφειλών μας προς αυτές. Οι τράπεζες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε 10 μέρες και να αποστείλουν έγγραφο στο οποίο να αναφέρεται με κατανοητό τρόπο η συνολική οφειλή, κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα. Στη συνέχεια ο δανειολήπτης (ή ο εξουσιοδοτημένος δικηγόρος) συντάσσει πρόταση εξωδικαστικού συμβιβασμού προς την τράπεζα αναφέροντας το τι ποσό και με ποιο τρόπο μπορεί να αποπληρώσει.

Αν η τράπεζα δεχτεί την πρόταση τότε συντάσσεται πρακτικό συμβιβασμού που επικυρώνεται από τον Ειρηνοδίκη και η διαδικασία λαμβάνει τέλος (με προφανές όφελος του πελάτη).

Αν η τράπεζες δεν δεχτούν, τότε η υπόθεση προχωρά ενώπιον του Ειρηνοδίκη.

Από τη στιγμή της κατάθεσης στο ειρηνοδικείο της αίτησης υπαγωγής στο νόμο 3869/10 γίνεται αναστολή των διαταγών πληρωμής, καθώς και αναστολή καταβολής των τόκων μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Ενώπιον του Ειρηνοδίκη επαναλαμβάνεται προσπάθεια για δικαστικό συμβιβασμό και εφόσον και αυτή αποβεί άκαρπη περνάμε σε δικαστική ρύθμιση των οφειλών. Στη δικαστική ρύθμιση ο δικαστής, αφού λάβει υπόψη του τις οικονομικές δυνατότητες του δανειολήπτη και άλλα στοιχεία (προβλήματα υγείας, ανεργία, προστατευόμενα μέλη, εισφορές κ.λπ.), αποφασίζει τη δόση που καλείται να πληρώνει ο οφειλέτης. Η διάρκεια για την οποία πρέπει να αποπληρώνει αυτή τη δόση κυμαίνεται από 4 έτη (για δάνεια χωρίς προσημείωση) ως και 20 ή παραπάνω έτη για δάνεια με προσημείωση ακινήτου( αν η αρχική σύμβαση είναι πάνω από 20 έτη μπορεί να φτάσει και μέχρι τα 35 έτη η αποπληρωμή του δανείου). Εφόσον ο οφειλέτης φανεί συνεπής σε αυτή τη δόση, τότε μετά το πέρας της περιόδου η διαδικασία ολοκληρώνεται και το υπόλοιπο μέρος του χρέους διαγράφεται ενώ επιστρέφει και το ακίνητο σε ελεύθερη βαρών κατάσταση (δηλ. σβήνουν οι προσημειώσεις). Η δόση προκύπτει αφού αφαιρεθούν από το εισόδημα του δανειολήπτη οι απαραίτητες δαπάνες προκειμένου για ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης και δύναται να είναι ακόμα και μηδενική (σε περίπτωση που συντρέχουν ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι). Το συνολικό ποσό που θα κληθεί να πληρώσει ο οφειλέτης δεν μπορεί να ξεπερνάει το 80% της αξίας του ακινήτου, δηλαδή της πρώτης κατοικίας που κατέχει. Με τροποποίηση του νόμου πλέον ακολουθεί και δεύτερο δικαστήριο που ελέγχει και επικυρώνει την απόφαση το πρώτου.

Εν κατακλείδι ο νόμος παρέχει ένα επαρκές πλαίσιο προστασίας που ο κάθε δανειολήπτης οφείλει να εκμεταλλευτεί προκειμένου να προστατέψει την περιουσία του, την οικογένεια του και να εξασφαλίσει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης απαλλαγμένος από το άγχος και τα βάρη των δανειακών υποχρεώσεων.