Περίληψη του Επενδυτικού Νόμου 2016

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

1. Δραστηριότητες που εντάσσονται στον επενδυτικό νόμο


- Γεωργία, Κτηνοτροφία, Μεταποίηση, Τουρισμός, Πληροφορική, Ενημέρωση κι Επικοινωνία, Σχέδιο / Φωτογραφία

- Δεν εντάσσονται οι Κατασκευές, Χόνδρικο - Λιάνικο εμπόριο, Μεταφορές, Εστίαση, Υπηρεσίες, Εκπαίδευση,  Τέχνες - Ψυχαγωγία

 
2. Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

α. Μεγάλες επιχειρήσεις, (500.000) ευρώ,

β. Μεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και για cluster (250.000) ευρώ,

γ. Μικρές επιχειρήσεις, (150.000) ευρώ,

δ. Πολύ Μικρές επιχειρήσεις, (100.000) ευρώ,

 
3. Περιεχόμενο που πρέπει να έχει το επενδυτικό σχέδιο

α. δημιουργία νέας μονάδας

β. επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας,

γ. διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν,

δ. θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας,

ε. απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει

 

4. Εταιρίες που εμπίπτουν στις Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων (δηλ. επιδοτούνται σε μεγαλύτερο ποσοστό)

α. εξωστρεφείς (10% εξαγωγές επί του κύκλου εργασιών)

β. Καινοτόμες (οι δαπάνες για έρευνα κι ανάπτυξη να είναι πάνω από 10% του λειτουργικού κόστους τουλάχιστον σε ένα από τα τελευταία 3 χρόνια)

γ. ανεξάρτητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες, μετά την έναρξη ισχύος του νόμου προχωρούν σε διαδικασία συγχώνευσης

δ. επιχειρήσεις οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση της απασχόλησής τους σε ποσοστό τουλάχιστον 10% την τελευταία τριετία

ε. Συνεταιρισμούς, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις

στ. Επιχειρήσεις, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται σε έναν από τους κλάδους Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και αγροδιατροφής,

ζ. επιχειρήσεις, οι οποίες επιτυγχάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία, σε σχέση με το μέσο όρο του κλάδου τους,

η. επιχειρήσεις, των οποίων το υπαγόμενο επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.),

θ. επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε ειδικές περιοχές

 
5. Βασικές Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών (τι μπορείτε να επιδοτηθείτε)

→ επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού

α. Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων και οι κατασκευές για την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία, καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

β. Η αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού (κτήρια, μηχανήματα κ.α.), ή και μέρους των στοιχείων ενεργητικού μιας παραγωγικής μονάδας,

γ. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.

δ. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση, και με τον όρο ότι  ο εξοπλισμός θα περιέλθει στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης.

ε. Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

 

→ δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού

α. μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,

β. συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.→ Επιδότηση μισθολογικού κόστους

→ Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ

→ Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

→ Δαπάνες για την απόκτηση και προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

→ Δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού υψηλής ειδίκευσης,

→ Δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας.

→ Δαπάνες οργάνων, εξοπλισμού, κτηρίων και γηπέδων

→ Δαπάνες για γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές

→ Πρόσθετα γενικά έξοδα λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων που είναι απαραίτητα για το έργο.

→ Δαπάνες για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας cluster καινοτομίας

→ Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης

→ Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Για αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή/και παραγωγή θερμότητας/ψύξης από ΑΠΕ για ιδία χρήση κ.α.

→ Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης

→ Δαπάνες για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων


6. Δεν ενισχύονται οι εξής δαπάνες:

α. τα λειτουργικά έξοδα της επένδυσης,

β. η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων,

γ. η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου,

δ. η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων.

στ. η ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στο φορέα της επένδυσης, εκτός εάν τούτο έχει μισθωθεί τουλάχιστον για δεκαπέντε (15) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

● Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Δεν υφίστανται περιορισμοί μεγέθους και ηλικίας, ενώ είναι δυνατή η υπαγωγή σχεδόν όλων των νομικών μορφών επιχειρήσεων υφισταμένων ή υπό σύσταση.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: περιλαμβάνονται δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται μέσα στη μονάδα, υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αρχική επένδυση, συγκεκριμένα: α) καινούργιος ή υπό προϋποθέσεις μεταχειρισμένος μηχανολογικός εξοπλισμός, β) αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός της μονάδας. Επιδοτείται και το leasing.

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ: Για την Αττική: 20% οι Μεγάλες, 30% οι Μεσαίες & 40% οι Μικρές

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ: Φορολογική απαλλαγή ως 40% του κόστους του εξοπλισμού σε βάθος 15ετίας (δηλ η επιχείρηση δεν πληρώνει τον αναλογούν φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων που προκύπτει κάθε έτος μέχρι να «συμπληρωθεί το ποσό της επιχορήγησης)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ: Οι αιτήσεις αξιολογούνται αυτοτελώς (χωρίς συγκριτική αξιολόγηση) στη βάση της χρονικής προτεραιότητας και των διαθέσιμων πόρων. Το καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» έχει πολύ απλές διαδικασίες αξιολόγησης, καθώς, εφόσον ένα επενδυτικό σχέδιο πληροί έναν μικρό αριθμό προϋποθέσεων, υπάγεται αυτόματα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Από 12 Οκτωβρίου 2016 έως 28 Απριλίου 2017,  εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος.

 

● Γενική Επιχειρηματικότητα

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Δεν υφίστανται περιορισμοί μεγέθους και ηλικίας, ενώ είναι δυνατή η υπαγωγή σχεδόν όλων των νομικών μορφών επιχειρήσεων (ατομικές, εμπορικές, αλλά και συνεταιριστικές επιχειρήσεις), υφιστάμενων ή υπό σύσταση

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

α. επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού,

β. επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού,

γ. το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας

δ. Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ,

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ: Για την Αττική: 20% οι Μεγάλες, 30% οι Μεσαίες & 40% οι Μικρές

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ:

α. φορολογική απαλλαγή,

β. επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης

γ. επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

δ. Εφόσον ανήκουν στις περιπτώσεις ειδικού καθεστώτος επιδοτούνται και με καταβολή χρηματικού ποσού.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ: αξιολογούνται συγκριτικά με βάση τα εξής κριτήρια: αριθμοδείκτες επίδοσης, χρηματοοικονομική ανάλυση του φορέα, απασχόληση με έμφαση στο εξειδικευμένο προσωπικό και ειδικά χαρακτηριστικά φορέα όπως καινοτομία, εξωστρέφεια και περιοχή εγκατάστασης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Από 12 Οκτωβρίου 2016 έως 30 Νοεμβρίου 2016


 

● Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν ταυτόχρονα τα τρία παρακάτω κριτήρια: α) να είναι ΜΜΕ, β) να είναι υπό σύσταση ή νεοσύστατες (νεότερες των 7 ετών), γ) να είναι ανεξάρτητες. Είναι δυνατή η υπαγωγή σχεδόν όλων των νομικών μορφών επιχειρήσεων

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

α. επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού,

β. επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού,

γ. το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας

δ. Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ,

ε.Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ: 14% - 28%  (εφόσον η εταιρία ανήκει στο ειδικό καθεστώς 20%-40%)

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ:

α) φορολογική απαλλαγή,

β) επιχορήγηση επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης,

γ) επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing),

δ) επιδότηση μισθολογικού κόστους.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ: Οι αιτήσεις αξιολογούνται συγκριτικά, μέσω προτεραιοποίησης στη βάση της επιτυγχανόμενης επίδοσης της κάθε επένδυσης σε πέντε βαθμολογικά κριτήρια (αριθμοδείκτες επίδοσης, χρηματοοικονομική ανάλυση του φορέα, απασχόληση με έμφαση στο εξειδικευμένο προσωπικό και ειδικά χαρακτηριστικά φορέα όπως καινοτομία, εξωστρέφεια και περιοχή εγκατάστασης

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Από 12 Οκτωβρίου 2016 έως 30 Νοεμβρίου 2016
● Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

α) να αξιοποιούν αποτελέσματα έρευνας και ανάπτυξης,

β) να επιδιώκουν τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό τους με τη χρήση διαδικαστικών και οργανωτικών καινοτομιών, με έργα και προγράμματα ανάπτυξης και αξιοποίηση εξειδικευμένου επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού,

γ) να αποσκοπούν στην εφαρμοσμένη χρήση της γνώσης για τη δημιουργία νέων ή βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών, που θα τυγχάνουν άμεσης παραγωγικής και εμπορικής αποδοχής.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

α. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού,

β. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού,

γ. Μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας

δ. Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ,

ε.Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

στ. Δαπανες Καινοτομίας ΜΜΕ

ζ. Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜΜΕ

η. Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ: 14% - 28% (αν η εταιρία ανήκει στο ειδικό καθεστώς 20%-40%)


ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ:

α. φορολογική απαλλαγή, β. επιχορήγηση επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης,

γ. επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), δ. επιδότηση μισθολογικού κόστους.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ: Οι αιτήσεις αξιολογούνται συγκριτικά, σε πέντε βαθμολογικά κριτήρια (αριθμοδείκτες επίδοσης, χρηματοοικονομική ανάλυση του φορέα, απασχόληση με έμφαση στο εξειδικευμένο προσωπικό και ειδικά χαρακτηριστικά φορέα όπως καινοτομία, εξωστρέφεια και περιοχή εγκατάστασης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Δεν έχει προκηρυχθεί ακόμα


● Συνέργειες και Δικτυώσεις

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Ομάδα 6 εταιριών (προκειμένου για την Αττική). Επιτρέπεται να συμμετέχουν Δημόσια Ερευνητικά Ιδρύματα και εταιρίες Νομικών, Λογιστών, Συμβούλων Επιχειρήσεων, Αρχιτεκτόνων και Marketing

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

α. επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού,

β. επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού,

γ. το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας

δ. Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ

η) Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ: Για την Αττική: 20% οι Μεγάλες, 30% οι Μεσαίες & 40% οι Μικρές

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ:

α) φορολογική απαλλαγή,

β) επιχορήγηση επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης,

γ) επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing),

δ) επιδότηση μισθολογικού κόστους.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ: Οι αιτήσεις αξιολογούνται συγκριτικά, μέσω προτεραιοποίησης στη βάση της επιτυγχανόμενης επίδοσης της κάθε επένδυσης σε πέντε βαθμολογικά κριτήρια (αριθμοδείκτες επίδοσης, χρηματοοικονομική ανάλυση του φορέα, απασχόληση με έμφαση στο εξειδικευμένο προσωπικό και ειδικά χαρακτηριστικά φορέα όπως καινοτομία, εξωστρέφεια και περιοχή εγκατάστασης)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Δεν έχει προκηρυχθεί ακόμα

 


● Ολοκληρωμένα Χωρικά και Κλαδικά Σχέδια - Αλυσίδες αξίας

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Οι προτάσεις υποβάλλονται από επενδυτικά σχήματα με τη μορφή oλοκληρωμένων επενδυτικών προγραμμάτων, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεμονωμένα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων και των επιχειρηματικών συστάδων. Δύνανται να συμμετέχουν, οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλοι συναφείς οικονομικοί παράγοντες

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

α. επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού,

β. επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού,

γ. το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας

δ. Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ

ε) Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ: 10% - 40% ανάλογα την αξιολόγηση

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ:

α. φορολογική απαλλαγή,

β. επιχορήγηση επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης,

γ. επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing),

δ. επιδότηση μισθολογικού κόστους.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ: Γίνεται αξιολόγηση από επιτροπή του Υπουργείου Οικονομίας κι Ανάπτυξης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Δεν έχει προκηρυχθεί ακόμα


● Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Ενισχύονται επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια άνω των 20.000.000€ και δημιουργούν δύο τουλάχιστον θέσεις εργασίας ανά ένα εκατομμύριο επιλέξιμης επένδυσης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

α. επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού,

β. επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού,

γ. το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας

δ) Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης

 

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ:

α.) Παγιοποίηση του φορολογικού συντελεστή για 12 έτη με όφελος ως 20% του ύψους της επένδυσης

β.) Φορολογική ελάφρυνση ύψους ως 10% της επένδυσης

ΚΡΙΤΗΡΙΑ: Άμεση αξιολόγηση ανεξάρτητη από τα άλλα σχέδια

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Από 12 Οκτωβρίου 2016 έως 28 Απριλίου 2017,  εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος.

 

● Τουρισμός

Στον Τουρισμό επιδοτούνται κατ εξαίρεση οι επενδύσεις:

α. ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον τριών (3) αστέρων,

β. εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων,

γ. επέκτασης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτηρίου και ότι μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων,

δ. ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων,

ε. ίδρυσης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον δύο(2) αστέρων,

στ. σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων,

ζ. εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού [μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού - θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa)], κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια)

η. εγκαταστάσεων αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού, όταν υποβάλλεται επενδυτικό σχέδιο από επιχειρηματικές συστάδες (cluster),

θ. ίδρυσης ξενώνων φιλοξενίας νέων, εφόσον οι δικαιούχοι είναι μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις