Ενίσχυση Νέων Αγροτών ως 41 ετών & απόδοση ανά τύπο καλλιέργειας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΩΣ 41 ΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:

31/102016 ως 30/11/2016 (το πρόγραμμα θα επαναληφθεί το 2017 και το 2018)

ΕΙΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

17.000 ως 22.000 ευρώ. Το 70% της ενίσχυσης καταβάλλεται άμεσα. Το ποσό στήριξης δεν συνδέεται με επιλέξιμες δαπάνες ή κόστη.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ (βασικά χαρακτηριστικά):

- Να είναι ως 41 ετών κατά την υποβολή της αίτησης

- Να εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλευσης (δηλαδή να καταθέσουν για πρώτη φορά αίτηση στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να γραφούν στο Μητρώο Αγροτών (ΜΑΑΕ)

- Να διαθέτουν ιδιόκτητα ή και νοικιασμένα αναγκαία στρέμματα που να αποδίδουν 8.000 ευρώ το χρόνο ως τυπική απόδοση ανάλογα με τον τύπο καλλιέργειας (για παράδειγμα για ανθοκομικά είναι 1 στρέμμα, για ελαιωνες 33 στρέμματα, για σαλιγκάρια 5 στρέμματα, για μανιτάρια 100 τμ2 κλπ. Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τις τυπικές αποδόσεις ανα είδος καλλιέργειες συνοπτικά και αναλυτικά)

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ (βασικές εξαιρέσεις):

● Έχουν ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών που προηγούνται της πρώτης εγκατάστασης.

● Έχουν εξωγεωργική απασχόληση, μόνιμη εξαρτημένη ή μη εξαρτημένη.

Έχουν σύζυγο που είναι είτε επαγγελματίας αγρότης εγγεγραμμένος στο ΜΑΑΕ ή έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί ως επαγγελματίας αγρότης από το ΜΑΑΕ

● Είναι σπουδάστριες- σπουδαστές ή φοιτήτριες- φοιτητές από την έναρξη της φοίτησης έως τη συμπλήρωση του αριθμού των προβλεπόμενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή.

● Τα υπό σύσταση νομικά πρόσωπα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΛΑΝΟΥ

Η ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου είναι τα τρία και η μέγιστη τα τέσσερα έτη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. Η έναρξη της υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου πρέπει να αρχίσει το αργότερο εντός εννέα μηνών από την προαναφερόμενη απόφαση ένταξης

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ

● Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης με ιδιαίτερη αναφορά στην προηγούμενη επαγγελματική του δραστηριότητα, σε τυχούσα εμπειρία σε γεωργικές δραστηριότητες και στο ιστορικό της έναρξης της γεωργικής του δραστηριότητας ως αρχηγού γεωργικής εκμετάλλευσης.

●  Αναλυτική περιγραφή της αρχικής κατάστασης με αναφορά σχετικών οικονομικών και λειτουργικών στοιχείων της εκμετάλλευσης και ειδικά στοιχείων για το μέγεθος και τη δυναμικότητα – τυπική απόδοση αυτής, το φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, την υφιστάμενη κατεύθυνση εκμετάλλευσης (φυτική, κτηνοτροφική, μικτή).

●  Αναλυτική περιγραφή των ενεργειών προς επίτευξη των σχετικών στόχων και δεσμεύσεων, μαζί με σχετικό χρονοδιάγραμμα για τα ορόσημα υλοποίησης αυτών. Οι σχετικές δραστηριότητες μπορούν να αφορούν ενδεικτικά:

-  Την αύξηση της καλλιεργούμενης έκτασης (για παράδειγμα απόκτηση

-  Την αναδιάρθρωση της εκμετάλλευσης.

-  Την υλοποίηση επενδύσεων (για παράδειγμα αγορά εξοπλισμού, δημιουργία νέων ή επέκταση εγκαταστάσεων).

-  Την υλοποίηση λοιπών παρεμβάσεων οικονομικού, τεχνολογικού ή οργανωτικού εκσυγχρονισμού (για παράδειγμα συμμετοχή σε κατάρτιση, συμβουλευτικές υπηρεσίες, ενέργειες πιστοποίησης, συμμετοχή σε συλλογικές ενέργειες προώθησης ή συλλογικές επενδύσεις), όταν δεν τίθενται ως στόχοι.

ΥΠΟΧΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

●  Να αποκτήσει, το αργότερο εντός 18 μηνών, την ιδιότητα του «ενεργού αγρότη»

●  Ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης να αποκτήσει επαρκή επαγγελματικά προσόντα, (δηλαδή να αποκτήσει τουλάχιστον  βεβαίωση-πιστοποιητικό παρακολούθησης ανάλογης κατεύθυνσης (σε συνάφεια με το προσανατολισμό της γεωργικής εκμετάλλευσης) πιστοποιημένου προγράμματος διάρκειας τουλάχιστον 150 ωρών, από τον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ».) εντός χρονικής περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης, εφόσον δεν τα διαθέτει.

●  Να υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ

●  Η γεωργική εκμετάλλευση του/της υποψηφίου πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του/της. Αγροτεμάχια εκτός της ευρύτερης περιοχής δεν γίνονται αποδεκτά από το μέτρο.


Αναλυτικές πληροφορίες και το κείμενο της προκήρυξης μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ:  https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3180