ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα αγορά το υπομέτρο 4.1 και παρέχει στήριξη σε γεωργικές εκμεταλεύσεις για υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα, στη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος (Σχέδια Βελτίωσης)

Αφορά: Υφιστάμενους Γεωργούς κι επιχειρήσεις  (να έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος 2017) κι ευνοεί αυτούς που ασχολούνται κυρίως με την αιγοπροβατοτροφία, τα οπωροκηπευτικά, τις ζωοτροφές και τα ανθεκτικά φυτά στην κλιματική αλλαγή .

Επιδοτεί: Κτίρια (ανέγερση κι αποπεράτωση), Εξοπλισμό, Επαγγελματικά Αυτοκίνητα, Λογισμικό κι Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό, Δαπάνες Συμβούλων

Κριτήρια Επιλεξιμότητας:  Τα κύρια κριτήρια είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της προτεινόμενης επένδυσης (προσανατολισμός επένδυσης, βιωσιμότητα, δυνατότητα υλοποίησης) και τα χαρακτηριστικά του αιτούντος (πχ στα φυσικά πρόσωπα βαθμολογείται η εμπειρία, η εκπαίδευση κλπ)

Ύψος Προτασεων: Ανάλογα με το μέτρο στο οποίο εντάσσεται η πρόταση, το ανώτερο ύψος της προτεινόμενης επένδυσης είναι από 300.000 ως 1.000.000

Επιδότηση: 40% – 85% ανάλογα την περιοχή και το μέγεθος της επιχείρησης

Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων: Ως 2/4/2018

Link: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3722