ΔΑΝΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ – ΤΕΠΙΧ ΙΙ / Ε.Κ.Τ.

● Επιδοτείται το επιτόκιο σε ποσοστό 50%  (με επιτόκιο στόχο το 3% - 4%)

● Μπορεί να χρηματοδοτήσει δαπάνες που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα ΕΣΠΑ, Επενδυτικού κλπ

● Χρηματοδοτεί δάνεια για εξοπλισμό αλλά και για κεφάλαιο κίνησης (πρώτες ύλες, εμπορεύματα)

● Η πιστοληπτική ικανότητα (Τειρεσίας) του πελάτη, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την έγκριση του δανείου. Υπενθυμίζουμε ότι τις τράπεζες ενδιαφέρει περισσότερο να υπάρχουν ροές (εισοδήματα / κέρδη) που να διασφαλίζουν την αποπληρωμή του δανείου παρά εμπράγματες εξασφαλίσεις (προσημειώσεις)

● Τα δάνεια για κεφάλαιο κίνησης έχουν διάρκεια ως 48 μήνες (δηλ για δάνειο 100.000€ η μηνιαία δόση θα είναι περίπου 2.200€) ενώ τα δάνεια για εξοπλισμό 12 έτη (144 μήνες, 825€ δόση για 100.000€ δάνειο)

Επιλέξιμες για να συμμετέχουν  στη συγκεκριμένη δράση  είναι οι υφιστάμενες και υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων, που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια.

● Οι εξαιρέσεις είναι οι βασικές (χρηματοοικονομικά, όπλα, τυχερά παιχνίδια, πρωτογενή παραγωγή). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι εξαιρούνται οι εξαγωγικές εταιρείες εφόσον το δάνειο αφορά την χρηματοδότηση των εξαγωγικών τους δραστηριοτήτων.

● Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται σε μία από τις τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα προκειμένου για την ένταξη του στο πρόγραμμα. Χρησιμοποιεί Σύμβουλο, εφόσον χρειάζεται βοήθεια με τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών και τη σύνταξη του φακέλου και του επιχειρηματικού πλάνου

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι οικονομικά στοιχεία τριετίας, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, άδεια λειτουργίας και άλλα δικαιολογητικά που αναφέρουμε στο τέλος του άρθρου.

Επίσης, η αίτηση χρηματοδότησης περιλαμβάνει ένα βασικό και μικρής έκτασης business plan που πρέπει να καλύπτει τις εξής θεματικές: (Σύντομο ιστορικό επιχείρησης / Αντικείμενο δραστηριότητας /    Κύρια σημερινή ενασχόληση – πελάτες / Υφιστάμενος εξοπλισμός και λοιπά πάγια / Παραγωγική δυναμικότητα / Περιγραφή της προτεινόμενης επένδυσης/των προτεινόμενων δραστηριοτήτων Επέκτασης-Ανάπτυξης / Γενικός στόχος επένδυσης/ δραστηριοτήτων απέκτασης-ανάπτυξης / Προτεινόμενες δαπάνες - εξήγηση αναγκαιότητα τους / Οποιοδήποτε άλλο χρήσιμο στοιχείο για την καλύτερη κατανόηση της προτεινόμενης επένδυσης/ των προτεινόμενων δραστηριοτήτων επέκτασης-ανάπτυξης / Αναλυτικός Πίνακας Δαπανών - Προϋπολογισμός επένδυσης / Δραστηριοτήτων επέκτασης - ανάπτυξης – Αναμενόμενα αποτελέσματα

 
Χαρακτηριστικά Δανείων

Τα προσφερόμενα δάνεια είναι δύο κατηγοριών:

1)   Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού (κεφάλαια κίνησης)

- ύψος δανείου: €10.000 έως €300.000 ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχειρήσεως

- διάρκεια αποπληρωμής: έως 48 μήνες

2)   Δάνεια επενδυτικού σκοπού

- ύψος δανείου: €10.000 έως €800.000

- διάρκεια αποπληρωμής: 5-12 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 μήνες έως 2 έτη, ανάλογα με το χρόνο υλοποίησης της επένδυσης

Tα δάνεια αφορούν είτε σε ανεξάρτητα όσο και σε επενδυτικά σχέδια που εντάχθηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και δεν έχουν υλοποιηθεί.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επισκέπτονται τα καταστήματα των συνεργαζόμενων Τραπεζών για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήματος: ALPHA BANK, ATTICA BANK, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, EFG EUROBANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ

LINKS

ALPHA BANK: https://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=18585

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: https://www.nbg.gr/el/corporate/specialized-lending/solutions/nbg-loan-for-smes-and-midcaps

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: http://www.piraeusbank.gr/el/epiheiriseis-epaggelmaties/epiheirimatika-daneia/kefalaio-anaptyksis/epixeirimatiki-epanekkinisi-tepix

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

- Έντυπα Ε3 των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων ή και άλλα στοιχεία αντίστοιχης αποδεικτικής αξίας, εφόσον πρόκειται για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ Κατηγορίας και διανύουν υπερδωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση. Για νεοσύστατες επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει διαχειριστική χρήση, θα υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι κατά την πρώτη κλεισμένη διαχειριστική χρήση: α) Θα απασχολήσουν λιγότερους από 250 εργαζομένους σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) & β) Ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν θα υπερβεί τα Ευρώ 50 εκατ. ή το σύνολο του ισολογισμού τα Ευρώ 43 εκατ.

-  Στοιχεία απασχολούμενου προσωπικού: Αντίγραφα εντύπων Ε7 των τριών τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων ή  Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.) ΙΚΑ, εφόσον δεν υφίσταται Ε7 ή  Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ό,τι κατά το έτος υποβολής της αιτήσεως θα απασχολήσει λιγότερους από 250 εργαζομένους σε Ε.Μ.Ε. εφόσον η επιχείρηση δεν έχει υποβάλει ΑΠΔ ή  Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ό,τι η επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό.

-  Παραστατικά δαπανών καλυπτόμενα από το χορηγούμενο δάνειο:  Νόμιμα παραστατικά δαπανών του Κ.Β.Σ. (Τιμολόγια Πωλήσεως επί πιστώσει, συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα δελτία Αποστολής, Τιμολόγια ή Δελτία Παροχής Υπηρεσιών επί πιστώσει, λοιπά νόμιμα παραστατικά, προσφορές / προτιμολόγια σε ισχύ) με τα οποία αποδεικνύεται ο επενδυτικός ή/καιαναπτυξιακός χαρακτήρας της δαπάνης .  Λοιπά έγγραφα/στοιχεία τεκμηριώσεως και πιστοποιήσεως του σκοπού του δανείου(επιχειρηματικό σχέδιο, λοιπά λογιστικά στοιχεία αποτυπώσεως της απαιτήσεως/υποχρεώσεως που θα καλύψει η χρηματοδότηση κ.α.).

-  Δήλωση ιδιότητας Μικρομεσαίας Επιχείρησης

-  Βεβαιώσεις Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (με ενήμερη οφειλή και σε ισχύ κατά την εκταμίευση του δανείου).

-  Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν.1599/86 για τη σώρευση Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας- Κανόνας De Minimis- νομίμως υπογεγραμμένες από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο (παρέχονται από την Τράπεζα).

-  Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή για τις υπό ίδρυση, άδεια εγκαταστάσεως ή νόμιμη απαλλαγή.

-  Αντίγραφο Αποφάσεως υπαγωγής ή/και επενδυτικού σχεδίου(πάγια) ή/και επιχειρηματικού σχεδίου (Κεφάλαιο Κίνησης)