ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ Μ.Μ.Ε.

Πρόγραμμα που απευθύνεται σε Μεσαίες επιχειρήσεις των περισσότερων δραστηριοτήτων για τον εκσυγχρονισμό τους, με επιδότηση 50% για ευρύ φάσμα δαπανών.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

- ΜΜΕ (50-250 εργαζόμενοι, 10-50 εκ κύκλος εργασιών)

- Να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ – Επιλέξιμοι είναι σχεδόν όλοι οι ΚΑΔ εκτός από το Λιανικό Εμπόριο και την Ζωική / Φυτική παραγωγή. Ακολουθεί πλήρη λίστα των πρωτοβάθμιων ΚΑΔ που επιδοτούνται.

ΥΨΟΣ ΠΛΑΝΩΝ: 50.000 ως 400.000€

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: 50%

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 27 Ιουνίου 2018 ως εξαντλήσεως του προυπολογισμού

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1. Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100%

2. Συστήματα πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας, Σχεδιασμός, τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων έως 100%

3. Μεταφορικά

4. Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου

5. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) 40% και μέχρι 24.000€

Βασικές Σημειώσεις Επιλέξιμων Δαπανών

1. Εξοπλισμός

Η προμήθεια εξοπλισμού Πληροφορικής και τεχνολογικών επικοινωνίας και λογισμικού είναι επιλέξιμη και εντάσσεται στην κατηγορία αυτή όταν συνδέεται άμεσα με την οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης και είναι απαραίτητη για την άσκηση αυτής.

2. Συστήματα πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας, Σχεδιασμός, τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται ενέργειες/ δαπάνες οι οποίες σχετίζονται με: τον σχεδιασμό και την πιστοποίηση καθώς και με την συσκευασία/ ετικέτα των προϊόντων/ υπηρεσιών.  την πιστοποίηση ή/και διαπίστευση (όπου απαιτείται) σύμφωνα με εξειδικευμένα πρότυπα για δικαίωμα εισόδου των προϊόντων της επιχείρησης σε συγκεκριμένες νέες αγορές – στόχους.

Ενδεικτικά δύναται να περιλαμβάνονται τα εξής:

Σχεδιασμός προϊόντος/υπηρεσίας ή επανασχεδιασμός υφιστάμενων προϊόντων προς διάθεση σε νέες αγορές.

Σχεδιασμός ή επανασχεδιασμός ετικέτας / συσκευασίας.

Δοκιμές/επαληθεύσεις/πιστοποίηση προϊόντων/συσκευασίας προϊόντων από διαπιστευμένους φορείς (εσωτερικού ή εξωτερικού).

Δοκιμές και έλεγχοι υλικών από διαπιστευμένους φορείς (εσωτερικού ή εξωτερικού).

Εξοπλισμός προοριζόμενος για εργαστηριακές μετρήσεις, δοκιμές και αναλύσεις.

Δημιουργία Βάσεων Δεδομένων με Σχεδιαστικά και Κατασκευαστικά Στοιχεία των Παραγόμενων Προϊόντων.

Πιστοποίηση Συστημάτων από διαπιστευμένους φορείς (εσωτερικού ή εξωτερικού).

Εργαστηριακός Εξοπλισμός που αφορά τον ποιοτικό έλεγχο/ τη διασφάλιση ποιότητας/ τη διασφάλιση συμμόρφωσης με διάφορα πρότυπα.

Διαδικασίες εξειδικευμένων σημάτων συμμόρφωσης.

Διαδικασίες σχεδιασμού και εγκατάστασης συστημάτων διαχείρισης, ελέγχου και μέτρησης, λειτουργιών και διαδικασιών.

3. Μεταφορικά Μέσα

Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται η προμήθεια αυτοκινούμενων μεταφορικών μέσων υπό τους ακόλουθους περιορισμούς:

  1. i. Το μεταφορικό μέσο να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, στην κυριότητα της επιχείρησης και με προδιαγραφές ρύπων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
  2. ii. Το μεταφορικό μέσο να είναι :

είτε επαγγελματικής χρήσης

είτε μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεων και να χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πελατών χωρίς κόμιστρο ή/και εξοπλισμού/υλικών.

iii. Η προμήθεια του μεταφορικού μέσου πρέπει να δικαιολογείται από την δραστηριότητα που ασκεί η επιχείρησης και να μην προορίζεται για μίσθωση.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  150.000.000€          (ΑΤΤΙΚΗ: 56.250.000 – 200 ως 400 πλάνα )

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΛΑΝΩΝ: 24 μήνες

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

 - Κύκλος Εργασιών 20%

- Κέρδη προ τόκων, φόρων, και αποσβέσεων 20%

- Διάρθρωση Κεφαλαίων 20%

- Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων 20%

- Εξαγωγική Δραστηριότητα Επιχείρησης 20%

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ

- Σύνοψη Προγράμματος

- Επιλέξιμες Δαπάνες

- Κριτήρια Βαθμολόγησης

- Επιλέξιμοι ΚΑΔ