ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ & ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ

Πρόκειται για δύο όμοια προγράμματα με μοναδική διαφοροποίηση το ύψος του πλάνου (5-50.000 για το πρόγραμμα «Ψηφιακό Βήμα» και 55-400.000 για το πρόγραμμα «Ψηφιακό άλμα») και τη διάρκεια υλοποίησης (24 μήνες για το Αλμα και 12 μήνες για το Βήμα)

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

- Πολύ Μικρές, Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις

- Να έχουν μία κερδοφόρα χρήση (EBITDA) την τελευταία τριετία (2014-2016)

- Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% της Ιδιωτικής Συμμετοχής

- Να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ - Εντάσσονται σχεδόν όλοι οι ΚΑΔ

- Να έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις

ΥΨΟΣ ΠΛΑΝΩΝ: 55.000 ως 400.000€ (5.000 – 50.000€ το «ΒΗΜΑ»)

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: 50%

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 11 Ιουνίου 2018 – 17 Σεπτεμβρίου 2018

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

  1. 1. Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
  2. 2. Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού
  3. 3. Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά:

2 τουλάχιστον γλώσσες

Mobile responsive

Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης  και ηλεκτρονικών πληρωμών

  • • Υπηρεσίες που αφορούν σε:

φιλοξενία (hosting, collocation)

σύνδεση στο διαδίκτυο

ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads)

ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης

ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής  πολιτικής ασφάλειας

μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού

  • • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  50.000.000€   το κάθε πρόγραμμα       (ΑΤΤΙΚΗ: 8.903.082)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΛΑΝΩΝ: 24 μήνες     (12 μήνες το Βήμα)

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

 - Μονάδες Εργασίας 30%

- Κέρδη προ τόκων, φόρων, και αποσβέσεων 15%

- Διάρθρωση Κεφαλαίων 10%

- Εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής Επενδυτικού Σχεδίου 30%

- Εξαγωγική Δραστηριότητα Επιχείρησης 15%

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ

- Σύνοψη Προγραμμάτων

- Επιλέξιμες Δαπάνες

- Κριτήρια Αξιολόγησης

- Ερωτηματολόγιο Κατάταξης σε Βαθμίδα Ψηφιακής Ωριμότητας