ΝΕΟ ΕΣΠΑ: ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ / ΕΣΤΙΑΣΗ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Προκηρύχθηκε το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» που αφορά Λιανικό Εμπόριο, Εστίαση κι Εκπαίδευση

Συνοπτικά:

- Αφορά επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τρεις πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και απασχολούσαν το 2017 τουλάχιστον 1 εργαζόμενο για το Λιανικό Εμπόριο, 2 για την Εστίαση και 5 για την Εκπαίδευση (το ισοδύναμο αν αφορά θέσεις μερικής απασχόλησης)

- Επιχορηγεί τους ΚΑΔ 45 & 47 (Εμπόριο), 56 (Εστίαση) και 85 & 88 (Εκπαίδευση)

- Η επιχορήγηση είναι 50% για επενδυτικά σχέδια 10.000 – 150.000.

- Η διαδικασία αξιολόγησης γίνεται με βάσει σειράς βαθμολογίας

- Οι επιδοτούμενες δαπάνες είναι:

1.1 Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για εξοικονόμηση ενέργειας

100%

1.2 Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας.

100%

1.3 Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου
για διευκόλυνση ΑμΕΑ

100%

2.1 Εξοπλισμός για εξοικονόμηση ενέργειας ή / και προστασία
του περιβάλλοντος

100%

2.2 Εξοπλισμός για την αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας
στους χώρους της επιχείρησης.

100%

2.3 Εξειδικευμένος Εξοπλισμός ΤΠΕ και Λογισμικά

100%

2.4 Άλλος Εξοπλισμός για τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό της
επιχείρησης

30%

3.1 Μεταφορικά μέσα για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης
(ΚΑΔ 45,47,56)

25.000 / 30%

3.2 Μεταφορικά μέσα για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής
μέριμνας (χωρίς παροχή καταλύματος) των ΚΑΔ 85 και 88

100%

3.3 Μετατροπή κινητήρα πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου οχήματος σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου/βενζίνης – φυσικού αερίου (CNG)

12.000

Πιστοποίηση α) υπηρεσιών ή / και β) συστημάτων διαχείρισης σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα

14.000

5.1 Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και εκπόνηση τεχνικών μελετών συνδυασμένη με δαπάνες των κατηγοριών 1 ή /και 2.

8.000

5.2 Κατάρτιση προσωπικού σε θέματα Πρώτων Βοηθειών -Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης

80 ευρω ανα άτομο

5.3 Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου

4.000

Ψηφιακή Προβολή

8.000

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

2 ατομα, ως 30.000, 40% του Π/Υ

- Η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει την ίδια συμμετοχή (το 50% του συνολικού πλάνου, με μέσα υπόλοιπα επαγγελματικών λογαριασμών το τελευταίο τρίμηνο, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, τραπεζικός δανεισμός, χρήση αφορολόγητων αποθεματικών)

- Τα κριτήρια αξιολόγησης αφορούν κατά κύριο λόγο, τα κέρδη την τελευταία τριετία, τη δυνατότητα κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής, τη μεταβολή της απασχόλησης, τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης.

- Η περίοδος υποβολής ξεκινάει στις 6/2/2019

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

  1. Εικόνα taxis επιχείρησης και μετόχων
  2. Ε3, Ν και ισολογισμοί τελευταίων τριών ετών
  3. Ισχύον Καταστατικό (Νομαρχία ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο), Πιστοποιητικό Μεταβολών κι Εκπροσώπησης (από ΓΕΜΗ)
  4. Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ (έντυπο Φ2), με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή) για τα έτη 2017-2018
  5. Κατάσταση (λίστα) τιμολογίων με αναγραφή των ποσών που αφορούν σε εξαγωγές, με υπογραφή και σφραγίδα του λογιστή της επιχείρησης ή του νομίμου εκπροσώπου (Από το αναλυτικό καθολικό ή το ημερολόγιο τυπώνετε τα τιμολόγια που αφορούν εξαγωγές)
  6. Άδεια Λειτουργίας 
  7. Ε4 για τα έτη 2015-2017
  8. Αποδεικτικό υποβολής Δήλωσης Αποδοχών για τα έτη 2015-2017
  9. Συγκεντρωτική Κατάσταση τέλους έτους στην οποία θα αποτυπώνεται αναλυτικά ο κάθε εργαζόμενος με τον αριθμό των ημερών που απασχολήθηκε (εκτύπωση από το πρόγραμμα μισθοδοσίας με υπογραφή λογιστή ή νόμιμου εκπροσώπου)
  1. ΣΥΝΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Απαιτούνται τα ίδια δικαιολογητικά